Tõuühingu põhikiri 

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing nimega Eesti Newfoundlandi Koerte ja Landseeride Tõuühing (edaspidi ENKT), inglise keeles The Estonian Newfoundland and Landseer Club, on Eesti newfoundlandi koerte ja landseerikasvatajate vabatahtlik organisatsioon asukohaga Tallinnas Eesti Vabariigis.
1.2. ENKT juhindub oma tegevuses Eesti seadusandlusest, ENKT põhikirjast
ning Eesti Kennelliidu normatiivaktidest ja newfoundlandi koeri ja landseere puudutavatest eeskirjadest.
1.3. ENKT on juriidiline isik, kes omab pangaarvet, ENKT embleemi ja nimetusega pitsatit, nime ja atribuutikat.

2. EESMÄRGID JA ÜLESANDED
2.1. ENKT propageerib newfoundlandi ja landseeri tõugu koeri Eestis ning koordineerib newfoundlandi koerte ja landseeride kasvatust ja aretust. ENKT peab oluliseks newfoundlandi koerte ja landseeride kasutamist töökoertena.
2.2. ENKT ülesanneteks on:
2.2.1. Eestis elavate newfoundlandi koerte ja landseerikasvatajate ühendamine ühtsesse organisatsiooni.
2.2.2. Newfoundlandi koerte ning landseeride aretuse ja kasvatuse koordineerimine ja kontroll Eesti Kennelliidu aretustöö eeskirjade alusel.
2.2.3. Newfoundlandi koerte ja landseerikasvatajate kohta arvestuse pidamine ja vajalike andmete kogumine.
2.2.4. Selgitus- ja propagandatöö korraldamine.
2.2.5. Newfoundlandi koerte ja landseeride näituste, laagrite ja kursuste läbiviimine.
2.2.6. Newfoundlandi koertele ja landseeridele kuulekus- ja päästekoolituse
korraldamine ning newfoundlandi koerte ja landseeride rakendamine töö- ja päästekoertena.
2.2.7. Tõualase kirjanduse väljaandmine ja sümboolika tellimine.
2.2.8. Oma liikmete huvide kaitsmine Eestis ja välisriikides.
2.2.9. Eesti Kennelliidus newfoundlandi koerte ning landseeride kasvatust ja aretust puudutavates küsimustes arvamuste avaldamine.
2.2.10. Suhtlemine Eesti Kennelliidu ning teiste tõuühingute ja -klubidega.
2.2.11. Suhtlemine ja koostöölepingute sõlmimine välisriikides tegutsevate
newfoundlandi koerte ja landseerikasvatajate tõuühingute ja -klubidega.

3. LIIKMED
3.1. ENKT liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik.
3.2. ENKT liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. Liikmeks astumisel tuleb esitada kirjalik avaldus ning tasuda sisseastumis- ja liikmemaks. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks võtmise otsustab üldkoosolek.
3.3. ENKT liikmel on õigus:
3.3.1. Osaleda soodustingimustel kõigil ENKT üritustel.
3.3.2. Olla valitud ENKT juhtorganitesse.
3.3.3. Saada pidevat informatsiooni ENKT tegevuse ja rahaliste vahendite kasutamise kohta.
3.3.4. Lahkuda ENKT-st kirjaliku avalduse alusel, kusjuures makstud sisseastumis- ja liikmemakse talle ei tagastata.
3.3.5. Taotleda üldkoosolekult juhatuse otsuste kehtetuks tunnistamist.
3.4. ENKT liige on kohustatud:
3.4.1. Järgima ENKT põhikirja.
3.4.2. Täitma õigeaegselt ENKT üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid. Kui otsuste täitmine on takistatud, peab liige sellest koheselt informeerima juhatust.
3.4.3. Tasuma õigeaegselt liikmemaksu.
3.4.4. Täitma Eesti Kennelliidu normatiivakte ning newfoundlandi koeri ja landseere puudutavaid eeskirju.
3.5. Juhatus võib liikme ENKT-st välja arvata, kui ta ei ole täitnud oma liikmekohustusi, on jätnud õigeaegselt tasumata liikmemaksu, on rikkunud ENKT põhikirja või on kahjustanud ENKT-d olulisel määral. ENKT-st väljaarvatud liige võib üldkoosolekult taotleda juhatuse otsuse kehtetuks tunnistamist.
3.6. Liikmel, kes lahkub või arvatakse välja ENKT-st, pole mingit õigust ENKT varale.

4. JUHTIMINE
4.1. ENKT kõrgeim organ on üldkoosolek, mis koguneb juhatuse kutsel vähemalt kord aastas. Kutse üldkoosolekule saadetakse igale liikmele kirjalikult vähemalt 14 päeva enne selle toimumist.
4.2. Erakorralise üldkoosoleku võib kokku kutsuda juhatuse algatusel või vähemalt 1/10 liikmete kirjalikul nõudmisel, kus on näidatud koosoleku kokkukutsumise põhjus. Erakorraline üldkoosolek tuleb läbi viia hiljemalt 30 päeva möödumisel nõudmise esitamisest.
4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud üle
poole ENKT liikmetest. Kui üldkoosolek osutub otsustusvõimetuks, kutsub juhatus ühe kuu jooksul kokku uue üldkoosoleku, mis on otsustus- võimeline sõltumata osalevate liikmete arvust.
4.4. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, kui seadus või käesolev põhikiri ei näe ette teisiti.
4.5. Üldkoosoleku pädevuses on:
4.5.1 Täienduste ja muudatuste tegemine põhikirja, milleks on vajalik üldkoosoleku otsus 2/3 häälteenamusega. Vastav päevakorra projekti punkt peab olema kirjas ka üldkoosoleku kutsel.
4.5.2. Juhatuse majandusaruande ja tegevusplaanide kinnitamine.
4.5.3. Sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse kinnitamine.
4.5.4. ENKT juhatuse ja revidendi valimine. Juhatuse liikmete arvuks on kolm kuni seitse liiget.
4.5.5. ENKT liikme taotlusel juhatuse otsuste kehtetuks tunnistamine.
4.6. ENKT tööd korraldab juhatus.
4.7. Juhatus valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe, kes korraldavad juhatuse tööd.
4.8. Juhatus tuleb kokku esimehe või aseesimehe kutsel või vähemalt ühe juhatuse liikme nõudel.
4.9. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse
liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees.
4.10. Juhatuse liikmeid saab tagandada juhatuse ettepanekul või 1/10 ENKT liikmete kirjaliku avalduse põhjal üldkoosoleku otsusega. Vastav päevakorra projekti punkt peab olema kirjas ka üldkoosoleku kutsel.
4.11. Juhatuse ülesanneteks on:
4.11.1. ENKT põhikirjaliste eesmärkide ja ülesannete täitmise korraldamine.
4.11.2. ENKT üldkoosoleku otsuste ja juhatuse tegevusplaani täitmine.
4.11.3. ENKT huvide kaitsmine.
4.11.4. ENKT esindamine.
4.11.5. Üldkoosoleku kokkukutsumine, päevakorraprojekti ettevalmistamine ning tegevusplaani täitmise kohta aruande esitamine.
4.11.6. ENKT sisseastumis- ja liikmemaksude vastuvõtmine.
4.11.7. Muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu seaduse ega ENKT põhikirja kohaselt üldkoosoleku või revidendi pädevusse.

5. RAHALISED VAHENDID JA REVISJON
5.1. ENKT finantsaastaks on kalendriaasta.
5.2. ENKT saab tulu:
5.2.1. Sisseastumis- ja liikmemaksudest.
5.2.2. Ürituste ja koolituse korraldamisest.
5.2.3. Erialakirjanduse ja meenete müügist.
5.2.4. Sponsorite sihtlaekumistest.
5.2.5. Annetustest ja kingitustest.
5.2.6. Lepingulisest tegevusest oma põhikirjaliste ülesannete täitmisel.
5.3. ENKT raha kasutatakse:
5.3.1. Kohustuslike maksete ja eraldiste tegemiseks.
5.3.2. ENKT materiaalsete kulutuste katteks põhikirjaliste ülesannete täitmisel.
5.4. ENKT rahalisi vahendeid kasutatakse esimehe või aseesimehe korraldusel ning juhatuse nõusolekul.
5.5. ENKT finantstegevust revideeritakse vähemalt üks kord aastas. Finantsaruanne koos vajalike dokumentide ja juhatuse aruandega esitatakse revidendile vähemalt kaks nädalat enne üldkoosolekut. Revident annab kirjaliku arvamuse juhatusele vähemalt üks nädal enne üldkoosolekut.

6. TEGEVUSE LÕPETAMINE
6.1. ENKT tegevuse lõpetab üldkoosolek 3/4 häälteenamusega.
6.2. ENKT vara jagatakse ENKT tegevuse lõpetamisel kõigi liikmete vahel võrdselt.